Pénznem:
(üres)
 
Katalógus

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

ONLINE ÁRUHÁZUNKNÁL történt rendelésével Ön kijelenti, hogy elfogadja az szállítási feltételeinket, amelyet elolvasott, megértett és kijelenti, hogy tisztában van a rendelés menetével.

 1. Vásárláshoz nem kell regisztrálnia magát.

 2. A kiválasztott árut(árukat) helyezze kosarába, majd küldje el a rendelést. A megrendelés fogadásáról e-mailben értesítjük. Amennyiben a teljesítés akadályba ütközik, erről rövidesen értesítjük.

 3. Szállítás
 Szállítás postai utánvéttel történik. A postaköltség bruttó 20 ezer Ft alatti rendelés esetén a vevőt terheli. A szállítási idő általában 2-4 munkanap.

A postaköltség hozzájárulás: 1.500,- Ft.

 4. Árak
Az oldalainkon feltüntetett bruttó árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. 

 5. Fizetés
 Fizetés az áru átvételekor történik. Amennyiben az áru átvételére nem kerül sor, Ön kizárja magát a további vásárlás lehetőségeiből. Kérjük megértését!

 6. Személyes adatok biztonsága
 Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük.

 7. Ékszereinkre, elektromos áruinkra 12 havi jótállást vállalunk! Kérjük a számlát tegye el a garanciaigény érvényesítéséhez!

 8. Vegyiárukhoz - külön kérésre - biztonságtechnikai adatlapot mellékelünk.

 9. Garantáljuk, hogy illatszereink, designer szappanaink eredetiek.

10. Ezúton tájékoztatjuk, hogy adatait tároljuk. Azokat harmadik félnek nem adjuk át, és magunk sem használjuk fel. Ennek ellenére kérésére töröljük. Ezúton tájékoztatjuk, hogy Ön azzal, hogy megadja adatait, engedélyezi annak felhasználását számla illetve postai címzés elvégzésére.

11. A megvásárolt termékeket 8 munkanapon belül visszavesszük, amennyiben azokat eredeti, nem roncsolt csomagolásban visszaküldik. A postaköltség a vevőt terheli. Szappant, illatszert, fehérnemüt csak bontatlan csomagolásban veszünk vissza. 

12. Bármilyen egyéb kérdésben is a hatályos jogszabályok figyelembevételével járunk el.

13. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelt termék átvételét követően személyes adatait töröljük rendszerünkből. (lásd "Adatkezelés" menüpont)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet


az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről


A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) E rendelet hatálya azokra a termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre terjed ki, amelyek megkötésére vállalkozás vagy a vállalkozás nevében, illetve javára szerződést kötő személy (a továbbiakban együtt: vállalkozás) és fogyasztó között, a vállalkozás kezdeményezésére, a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor, így különösen


a) a fogyasztó lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén, feltéve, hogy a vállalkozás a fogyasztót nem a fogyasztó kifejezett kívánságára kereste fel, vagy


b) a vállalkozás vagy harmadik személy által ilyen célból szervezett utazás, rendezvény alkalmával.


(2) A rendelet hatálya kiterjed az olyan termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésre is, amely különbözik attól a terméktől, illetve szolgáltatástól, amelynek tekintetében a fogyasztó a vállalkozás látogatását kezdeményezte, feltéve, hogy a fogyasztó nem tudta, és kellő gondosság mellett nem tudhatta, hogy e termék, illetve szolgáltatás értékesítése a vállalkozás gazdasági tevékenysége vagy önálló foglalkozása körébe tartozik.


(3) A rendelet hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában a fogyasztó tesz szerződéskötésre ajánlatot a vállalkozásnak.


(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya:


a) az építési szerződésre,


b) az ingatlan tulajdonjogának, ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésre,


c) a biztosítási szerződésre,


d) az értékpapírra vonatkozó szerződésekre.


(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a vállalkozás vásáron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítő tevékenységére.


(6) A vállalkozás és a fogyasztó között kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján kötött szerződésre a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.


2. § A fogyasztót az 1. § (3) bekezdése szerinti esetben nem köti az ajánlata, ha a vállalkozás az ajánlatot nyomban el nem fogadta.


3. § (1) A vállalkozás köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a fogyasztót írásban tájékoztatni a 4. § szerinti jogáról, és annak a személynek a nevéről, címéről, és - ha az elállási nyilatkozatot ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, akivel szemben e jogát gyakorolhatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást keltezéssel kell ellátni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szerződés azonosítását lehetővé tévő adatokat.


(3) Ha a vállalkozás az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződés semmis.


4. § (1) A fogyasztó a (2) bekezdésben meghatározott időtartamon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.


(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát


a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig,


b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított nyolc munkanap elteltéig


gyakorolhatja


(3) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.


(4) Az (1) bekezdés szerinti elállás esetén a fogyasztó nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles a termék használatáért használati díjat fizetni. Az átvett termék neki felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik.


(5) A fogyasztó (1) bekezdés szerinti elállása esetén a vállalkozás nem köteles az átvett vételár, illetve a szolgáltatás díja után kamatot fizetni.


(6) Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha a terméket nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti.


(7) Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést részben teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a vállalkozás követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette.


5. § A fogyasztó a 2. és 4. §-ban meghatározott jogairól érvényesen nem mondhat le.


6. § Ez a rendelet a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre, illetve a hatálybalépését követően tett, az 1. § (3) bekezdése szerinti ajánlatokra kell alkalmazni.


7. §


8. § Ez a rendelet az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja


GBUSHONLINE ÁRUHÁZ

Üzemelteti: G-Bush Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1023. Budapest, Harcsa u. 2. / Ügyfélszolgálat: 2132. Göd, Család utca 27 /

Telefon: 06-20-49-19-650        Telefax: 06-27-532532
Nyitva tartása: telefonon vagy email-ben egyeztetett időpontban.
E-mail cím: bokor@g-bush.hu 

A tárhely üzemeltetője:

Infotipp Rendszerház Kft.

1212 Budapest, Maros u. 32.
Adószám: 13602853-2-43
Tel.: 0620/9890-781

Hírek
Feliratkozás hírlevélre:
vagy RSS 2.0
Felmérés
Hogyan talált rá áruházunkra?


© G-BUSH ONLINE.
Powered by WebAsyst Shop-Script