Pénznem:
(üres)
 
Katalógus

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

ONLINE ÁRUHÁZUNKNÁL történt rendelésével Ön kijelenti, hogy elfogadja az szállítási feltételeinket, amelyet elolvasott, megértett és kijelenti, hogy tisztában van a rendelés menetével.

 1. Vásárláshoz regisztrálnia kell magát.

 2. A kiválasztott árut(árukat) helyezze kosarába, majd küldje el a rendelést. A megrendelés fogadásáról e-mailben értesítjük. Amennyiben a teljesítés akadályba ütközik, erről rövidesen értesítjük.

 3. Szállítás
 Szállítás postai utánvéttel történik. A postaköltség bruttó 20 ezer Ft alatti rendelés esetén a vevőt terheli. A szállítási idő általában 2-4 munkanap.

A postaköltség hozzájárulás: 1.500,- Ft.

 4. Árak
Az oldalainkon feltüntetett bruttó árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. 

 5. Fizetés
 Fizetés az áru átvételekor történik. Amennyiben az áru átvételére nem kerül sor, Ön kizárja magát a további vásárlás lehetőségeiből. Kérjük megértését!

 6. Személyes adatok biztonsága
 Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük.

 7. Ékszereinkre, elektromos áruinkra 12 havi jótállást vállalunk! Kérjük a számlát tegye el a garanciaigény érvényesítéséhez!

 8. Vegyiárukhoz - külön kérésre - biztonságtechnikai adatlapot mellékelünk.

 9. Garantáljuk, hogy illatszereink, designer szappanaink eredetiek.

10. Ezúton tájékoztatjuk, hogy adatait tároljuk. Azokat harmadik félnek nem adjuk át.

11. A megvásárolt termékeket 8 munkanapon belül visszavesszük, amennyiben azokat eredeti, nem roncsolt csomagolásban visszaküldik. A postaköltség a vevőt terheli. Szappant, illatszert, fehérnemüt csak bontatlan csomagolásban veszünk vissza. 

12. Bármilyen egyéb kérdésben is a hatályos jogszabályok figyelembevételével járunk el.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet


az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről


A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) E rendelet hatálya azokra a termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre terjed ki, amelyek megkötésére vállalkozás vagy a vállalkozás nevében, illetve javára szerződést kötő személy (a továbbiakban együtt: vállalkozás) és fogyasztó között, a vállalkozás kezdeményezésére, a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor, így különösen


a) a fogyasztó lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén, feltéve, hogy a vállalkozás a fogyasztót nem a fogyasztó kifejezett kívánságára kereste fel, vagy


b) a vállalkozás vagy harmadik személy által ilyen célból szervezett utazás, rendezvény alkalmával.


(2) A rendelet hatálya kiterjed az olyan termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésre is, amely különbözik attól a terméktől, illetve szolgáltatástól, amelynek tekintetében a fogyasztó a vállalkozás látogatását kezdeményezte, feltéve, hogy a fogyasztó nem tudta, és kellő gondosság mellett nem tudhatta, hogy e termék, illetve szolgáltatás értékesítése a vállalkozás gazdasági tevékenysége vagy önálló foglalkozása körébe tartozik.


(3) A rendelet hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában a fogyasztó tesz szerződéskötésre ajánlatot a vállalkozásnak.


(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya:


a) az építési szerződésre,


b) az ingatlan tulajdonjogának, ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésre,


c) a biztosítási szerződésre,


d) az értékpapírra vonatkozó szerződésekre.


(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a vállalkozás vásáron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítő tevékenységére.


(6) A vállalkozás és a fogyasztó között kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján kötött szerződésre a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.


2. § A fogyasztót az 1. § (3) bekezdése szerinti esetben nem köti az ajánlata, ha a vállalkozás az ajánlatot nyomban el nem fogadta.


3. § (1) A vállalkozás köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a fogyasztót írásban tájékoztatni a 4. § szerinti jogáról, és annak a személynek a nevéről, címéről, és - ha az elállási nyilatkozatot ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, akivel szemben e jogát gyakorolhatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást keltezéssel kell ellátni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szerződés azonosítását lehetővé tévő adatokat.


(3) Ha a vállalkozás az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződés semmis.


4. § (1) A fogyasztó a (2) bekezdésben meghatározott időtartamon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.


(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát


a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig,


b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított nyolc munkanap elteltéig


gyakorolhatja


(3) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.


(4) Az (1) bekezdés szerinti elállás esetén a fogyasztó nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles a termék használatáért használati díjat fizetni. Az átvett termék neki felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik.


(5) A fogyasztó (1) bekezdés szerinti elállása esetén a vállalkozás nem köteles az átvett vételár, illetve a szolgáltatás díja után kamatot fizetni.


(6) Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha a terméket nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti.


(7) Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést részben teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a vállalkozás követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette.


5. § A fogyasztó a 2. és 4. §-ban meghatározott jogairól érvényesen nem mondhat le.


6. § Ez a rendelet a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre, illetve a hatálybalépését követően tett, az 1. § (3) bekezdése szerinti ajánlatokra kell alkalmazni.


7. §


8. § Ez a rendelet az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja


GBUSHONLINE ÁRUHÁZ

Üzemelteti: G-Bush Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1023. Budapest, Harcsa u. 2. / Ügyfélszolgálat: 2132. Göd, Család utca 27 /

Telefon: 06-20-49-19-650        Telefax: 06-27-532532
Nyitva tartása: telefonon vagy email-ben egyeztetett időpontban.
E-mail cím: bokor@g-bush.hu 

A tárhely üzemeltetője:

Infotipp Rendszerház Kft.

1212 Budapest, Maros u. 32.
Adószám: 13602853-2-43
Tel.: 0620/9890-781

Hírek
04.08.2011 12:34:05
20.11.2012 19:34:30
Feliratkozás hírlevélre:
vagy RSS 2.0
Felmérés
Hogyan talált rá áruházunkra?


© G-BUSH ONLINE.
Powered by WebAsyst Shop-Script